DOI: https://doi.org/10.30977/VEIT.2018.13.0.36

Управління дросельною заслінкою системи повітропостачання автотранспортного двигуна

Владимир Максимович Манойло

Анотація


Розроблена спрощена структурна схема системи управління (СУ) частотою обертання колінчастого вала, в якій використовується дискретна передавальна функція об'єкта управління і дискретна передавальна функція об'єкта управління відносно, який задає впливу. В якості параметрично-оптимизуючого регулятора застосовується лінійний регулятор другого порядку. Проектована система управління характеризується відносно малим рівнем шумів і величиною запізнювання в об'єкті управління. В таких умовах рекомендується використання ПІД-регуляторів. Для того, що б розглянутий регулятор мав властивості безперервного ПІД-регулятора були накладені обмеження на його коефіцієнти. У даній системі для управління частотою обертання колінчастого вала передбачається використовувати зміну кутового положення дросельної заслінки за допомогою крокового двигуна. Отримані співвідношення дозволяють здійснити попередню оцінку значень коефіцієнтів цифрового регулятора, а також вибрати необхідний період дискретизації сигналів мікропроцесорної системи управління газового ДВЗ. Надалі значення обраних параметрів повинні бути уточнені в процесі експериментальних досліджень з урахуванням розглянутих обмежень.


Ключові слова:

дросельна заслінка; система управління; структурна схема; передавальна функція; різницеві рівняння.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Izerman R. Digital control systems / R. Iserman. – Moscow: Mir, 1984. – 541 р.

Methods of classical and modern theory of automatic control: A textbook in 5 volumes; Т.3: Synthesis of regulators of automatic control systems / Ed. K.A. Pupkov and N.D. Egupova. - Moscow: Izdatelstvo MGTU im. NE Bauman, 2004. – 616 р.

Manoylo V.М. Constructive features of throttle knots of air supply systems of autotractor internal combustion engines / Manoylo V.M, Lipinskii M.S, Dzyubenko A.A // Electronic Journal "Automotive Electronics. Modern technology". - Kh. KhNADU - 2017. – Ed. 11. – P. 38 - 45.

Patent for Utility Model 110618 Ukraine, F01L / 00, F02M23 / 00.00. Choke center of air sup-ply system engine / F.I. Abramchuk, V.M. Ma-noylo, O.A. Dzyubenko, M.S. Lipinsky - appli-cation № a2013 00833 dated January 24, 2013; has published 25.10. 2016. Bul. No. 20.

Пристатейна бібліографія ДСТУ

Изерман Р. Цифровые системы управления: Пер.с англ / Р. Изерман. – М.: Мир, 1984. – 541 с.

Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник в 5-и тт.; Т.3: Синтез регуляторов систем автоматического управления / Под ред. К.А. Пупкова и Н.Д. Егупова. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. – 616 с.

Манойло В.М. Конструктивные особенности дроссельных узлов систем воздухоснабжения автотракторных ДВС /Манойло В.М., Липинский М.С., Дзюбенко А.А.// Електронний журнал «Автомобільна електроніка. Сучасні технології». – Х.: ХНАДУ.– 2017.– Вип. 11. – С. 38 - 45.

Пат. на кор. модель 110618 Україна, F01L/00, F02M23/00.00. Дросельний вузол системи повітропостачання ДВЗ /Ф.І. Абрамчук, В.М. Манойло, О.А. Дзюбенко, М.С. Липинський.- заявка № а2013 00833 від 24.01.2013; опубл. 25.10. 2016. Бюл. № 20.
All rights reserved 2018 © KhNAHU