DOI: https://doi.org/10.30977/VEIT.2018.13.0.42

Вдосконалення параметрів моделі електродвигуна механізму перемикання передач в трансмісії автотранспортних засобів

Николай Григорьевич Михалевич, Николай Николаевич Сильченко

Анотація


Стаття присвячена покращенню експлуатаційних показників електромеханічного автоматизованого приводу перемикання передач великовантажних автомобілів та автобусів, удосконаленню конструкції виконавчого механізму приводу керування коробкою передач, оптимізації роботи алгоритму керування автоматизованим електромеханічним приводом перемикання передач. Шляхом аналізу інформаційних джерел встановлено вимоги, які висуваються до приводів автоматизованого керування коробкою передач. На основі проведеного аналізу існуючих конструкцій приводів перемикання передач в механічних коробках передач зроблено висновок про доцільність подальшого вдосконалення електромеханічного приводу перемикання передач з виконавчими механізмами на базі електродвигунів постійного струму, як найбільш актуального на сьогодні для застосування у трансмісіях великовантажних автомобілів та автобусів. Основним недоліком подібних конструкцій на даний момент вбачається в недостатній універсальності розглянутих аналогів, що до використання на коробках передач різного виробництва. Це, в свою чергу, негативно впливає на вартість та надійність приводу. Розглянуто динамічні процеси що  протікають в автоматизованому механізмі перемикання, досліджено математичну модель електродвигуна і визначені параметри впливають на робочий процес, описані використовувані в техніці типи електродвигунів, описані рівняння які використовуються при математичному моделюванні, розглянуті перспективи раціонального керування коробкою передач. За підсумками аналізу отриманих результатів для подальшого вдосконалення запропонована конструкція виконавчого механізму перемикання передач з двома електродвигунами постійного струму власної розробки. Визначено, що запропоновані нові взаємозв’язки між конструктивними елементами механізму перемикання передач дозволяють отримати одночасно необхідну швидкодію приводу, високу точність регулювання, та забезпечують необхідне зусилля на синхронізаторі. Виконано математичний опис робочого процесу включення передачі автоматизованим електромеханічним механізмом перемикання передач. Математична модель виконавчого механізму електромеханічного приводу керування коробкою передач включає: диференціальні рівняння які описують роботу електродвигуна постійного струму, а також рівняння зв'язку.


Ключові слова:

перемикання передач; системи автоматичного керування; математичне моделювання.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Girutskiy OI Electronic control systems for car aggregates. / O.I. Girutskiy, Yu.K. Yesenovsky-Lashkov, D.G. Pole. -M .: Transport, 2000. - 213.

Kusyak, V.A. Designing of automated mechatronic control systems for the power unit of trucks and road trains: monograph / V.A. Kusyak, O.S. Rukteshel. - Minsk: BNTU, 2015. - 295 p.

Bogomolov V.A. Analysis of existing transmission designs / VA Bogomolov, V.I. Klimenko, N.G. Mikhalevich, N.N. Silchenko // Automobile transport. - 2010. - №27. - С. 17 - 21 Collection of scientific works.

Sosin D.A. The newest automotive electronic systems. / YES. Sosin, V.F. Yakovlev. - Moscow: Solon-Press, 2005. - 240 p.

Nedyalkov, A.P. Application of advanced technical solutions for the creation of mechanical stepped gearboxes with automated control. / A.P. Nedyalkov, A.N. Blokhin // Science and Education. - 2011. - №2.

Voronin SG The electric drive of flying machines: Educational-methodical complex. - Offline version 1.0. - Chelyabinsk, 1995-2011. - files 489

Onishchenko G.B. Electric drive. Textbook for high schools - M.: RAAS. 2003. – 3.

Пристатейна бібліографія ДСТУ

Гируцкий О.И. Электронные системы управления агрегатами автомобиля./ О.И. Гируцкий, Ю.К. Есеновский–Лашков, Д.Г. Поляк. –М.: Транспорт, 2000. – 213 с.

Кусяк, В.А. Проектирование автоматизированных мехатронных систем управления силовым агрегатом грузовых автомобилей и автопоездов: монография / В.А. Кусяк, О.С. Руктешель.– Минск: БНТУ, 2015. – 295 с.

Богомолов В.А. Анализ существующих конструкций трансмиссий / В.А Богомолов, В.И. Клименко, Н.Г. Михалевич, Н.Н. Сильченко // Автомобильный транспорт. – 2010. – №27. – С. 17 – 21 Сборник научных трудов

Сосин Д.А. Новейшие автомобильные электронные системы. / Д.А. Сосин, В.Ф. Яковлев. – М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – 240 с.

Недялков, А.П. Применение опережающих технических решений при создании механических ступенчатых коробок передач с автоматизированным управлением / А.П. Недялков, А.Н. Блохин // Наука и образование. – 2011. – №2.

Воронин С. Г. Электропривод летательных аппаратов: Учебно-методический комплекс. – Offline версия 1.0. – Челябинск, 1995-2011. – файлов 489.

Онищенко Г.Б. Электрический привод. Учебник для вузов – М.:РАСХН. 2003. – 320.
All rights reserved 2018 © KhNAHU