1.
Podryhalo M, Kaidalov R, Omelchenko V. Efficiency estimation of wheel automobile propulsion unit. VEIT [Internet]. 2022Jun.29 [cited 2022Nov.29];(21):31-9. Available from: http://veit.khadi.kharkov.ua/article/view/258933