[1]
M. Podryhalo, R. Kaidalov, and V. . Omelchenko, “Efficiency estimation of wheel automobile propulsion unit”, VEIT, no. 21, pp. 31–39, Jun. 2022.