Podryhalo, M., Kaidalov, R., & Omelchenko, V. . (2022). Efficiency estimation of wheel automobile propulsion unit. Vehicle and Electronics. Innovative Technologies, (21), 31–39. https://doi.org/10.30977/VEIT.2022.21.0.08