(1)
Podryhalo, M.; Kaidalov, R.; Omelchenko, V. . Efficiency Estimation of Wheel Automobile Propulsion Unit. VEIT 2022, 31-39.